Ändring i socialtjänstlagen

Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1997

Beslut

Socialtjänstlagen (SoU18)

Riksdagen beslutade att stärka barnperspektivet i socialtjänstlagen (SoL). Lagens portalparagraf kompletterades till exempel med en bestämmelse om att det vid åtgärder som rör barn särskilt ska beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Riksdagen beslutade, med anledning av ett antal motioner, om en ändring jämfört med regeringens förslag när det gäller placeringar av barn utanför hemmet. Det bör i sådana fall i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Barnets bästa ska alltid beaktas. För äldre och funktionshindrade infördes en bestämmelse som reglerar möjligheterna för människor med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser att flytta till en annan kommun. När det gäller socialbidragen preciserades rätten till försörjningsstöd och rätten till annat bistånd. Försörjningsstödet delas upp i en schabloniserad del, som ska beräknas enligt en för hela riket gällande riksnorm, samt i en del som avser rätt till ersättning för skäliga kostnader för ett antal andra behovsposter. Vidare infördes nya bestämmelser som ger kommunerna rätt att begära att ungdomar under 25 år som uppbär försörj-nings-stöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verk-samhet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.