Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Skatteutskottets bet 2013/14:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2014

Beslut

Skatteavtalet mellan Sverige och Japan ändras (SkU26)

Sverige har sedan tidigare ett skatteavtal med Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst. Ändringarna i avtalet innebär bland annat större möjlighet att slippa betala källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag. Dessutom ska källstaten inte ta ut skatt på ränta, utom i särskilda fall. Det gäller även royalties. Bestämmelser för hur tvister ska lösas när dubbelbeskattning har skett införs också. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-04-10
Betänkande publicerat: 2014-04-11
Trycklov: 2014-04-10
bet 2013/14:SkU26

Skatteavtalet mellan Sverige och Japan ändras (SkU26)

Sverige har sedan tidigare ett skatteavtal med Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst. Ändringarna i avtalet innebär bland annat större möjlighet att slippa betala källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag. Dessutom ska källstaten inte ta ut skatt på ränta, utom i särskilda fall. Det gäller även royalties. Bestämmelser för hur tvister ska lösas när dubbelbeskattning har skett införs också. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-08
4

Beslut

Beslut: 2014-05-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet undertecknat den 5 december 2013 om ändring i avtalet mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:150 punkterna 1 och 2.