Ändrade regler om säkerställda obligationer

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2022

Beslut

Anpassningar till EU-regler om säkerställda obligationer ska göras (FiU37)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag till EU:s direktiv om utgivning av säkerställda obligationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Säkerställda obligationer är en viktig finansieringskälla för många kreditinstitut och underlättar finansiering av framför allt hypotekslån i form av bostadskrediter och offentliga lån. Det övergripande syftet med direktivet är att främja utvecklingen av marknaden för säkerställda obligationer inom EU. De harmoniserade reglerna ska också säkerställa att obligationerna uppfyller vissa kvalitetskrav för att investeringar i dem ska få fortsätta behandlas förmånligt i kapitaltäckningsregelverket för banker.

Lagändringarna börjar gälla den 8 juli 2022 med vissa ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Riksdagen sa nej till ett förslag i en motion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-12

Anpassningar till EU-regler om säkerställda obligationer ska göras (FiU37)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag till EU:s direktiv om utgivning av säkerställda obligationer. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Säkerställda obligationer är en viktig finansieringskälla för många kreditinstitut och underlättar finansiering av framför allt hypotekslån i form av bostadskrediter och offentliga lån. Det övergripande syftet med direktivet är att främja utvecklingen av marknaden för säkerställda obligationer inom EU. De harmoniserade reglerna ska också säkerställa att obligationerna uppfyller vissa kvalitetskrav för att investeringar i dem ska få fortsätta behandlas förmånligt i kapitaltäckningsregelverket för banker.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 8 juli 2022 med vissa ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett förslag i en motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.