Ändrade regler med anledning av taxfreehandelns upphörande

Skatteutskottets betänkande 1998/99:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

Ändrade regler med anledning av att taxfreehandeln upphör (SkU21)

Vissa skatteregler ändras den 1 juli 1999 med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör. De lagar som anpassas till den nya situationen är bl.a. tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen. Dessutom berörs reglerna om exportbutiker och proviantering.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-05-04
Justering: 1999-05-20
Betänkande 1998/99:SkU21

Ändrade regler med anledning av taxfreehandelns upphörande (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringen förslag till ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör den 1 juli 1999. De lagar som anpassas till den nya situationen är bl.a.tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen. Dessutom berörs reglerna om exportbutiker och proviantering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-06-02
4

Beslut

Beslut: 1999-06-02

Protokoll med beslut