Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (prop. 2006/07:19)

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Utvidgning av uppskovsregler vid försäljning av privatbostad (SkU7)

De svenska reglerna om uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad utvidgas till att även omfatta försäljningar och köp av bostäder inom EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Tekniken för uppskovsavdrag förändras och ersätts av ett uppskovsbelopp. De skattskyldiga kan vid valfri tidpunkt begära framskattning av hela eller del av uppskovsbeloppet. Uttrycket uppskovsavdrag slopas. Reglerna börjar gälla den 1 februari 2007. Om den skattskyldige begär det får reglerna tillämpas på avyttringar som skett den 1 januari 2006 eller senare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Utvidgning av uppskovsregler vid försäljning av privatbostad (SkU7)

De svenska reglerna om uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad utvidgas till att även omfatta försäljningar och köp av bostäder inom EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Tekniken för uppskovsavdrag förändras och ersätts av ett uppskovsbelopp. De skattskyldiga kan vid valfri tidpunkt begära framskattning av hela eller del av uppskovsbeloppet. Uttrycket uppskovsavdrag slopas. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2007. Om den skattskyldige begär det får reglerna tillämpas på avyttringar som skett den 1 januari 2006 eller senare. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.