Ändrade prisregler enligt lagen om elektronisk kommunikation

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Tydligare prisregler för teleoperatörer (TU15)

Prisreglerna för så kallad samtrafik och tillträde till telenät ska bli tydligare. Den myndighet som utövar tillsyn ska kunna bestämma att teleoperatörer som har ett stort inflytande på marknaden ska ha ett visst högsta eller lägsta pris. Operatörerna kommer att få veta hur beräkningarna av priserna ska ske redan när tillsynsmyndigheten fattar beslut. Då kan operatörerna tidigt ta ställning till om de vill att priserna ska prövas i domstol. Ändringarna ska göra det tydligare vilka priser som gäller och minska risken för långa domstolsprocesser.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-06
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-25
Trycklov: 2014-03-24
Betänkande 2013/14:TU15

Tydligare prisregler för teleoperatörer (TU15)

Prisreglerna för så kallad samtrafik och tillträde till telenät ska bli tydligare. Den myndighet som utövar tillsyn ska kunna bestämma att teleoperatörer som har ett stort inflytande på marknaden ska ha ett visst högsta eller lägsta pris. Operatörerna kommer att få veta hur beräkningarna av priserna ska ske redan när tillsynsmyndigheten fattar beslut. Då kan operatörerna tidigt ta ställning till om de vill att priserna ska prövas i domstol. Ändringarna ska göra det tydligare vilka priser som gäller och minska risken för långa domstolsprocesser.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-02
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen om elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:72.