Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU27

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-05-20
Reservationer 1
bet 2019/20:SkU27

Förslagspunkter

1. Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
4. lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.
5. lag om ändring i tullagen (2016:253).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:122 punkterna 1-5.

2. Uppföljning av administrativ börda

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3583 av Per Åsling m.fl. (C).

Reservation 1 (C)

3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
4. lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.
5. lag om ändring i tullagen (2016:253).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:122 punkterna 1-5.

2. Uppföljning av administrativ börda

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3583 av Per Åsling m.fl. (C).

Reservation 1 (C)