Ändrade mediegrundlagar

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Mediegrundlagarna ändras (KU16)

Riksdagen har behandlat förslag från regeringen som gäller ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Regeringen har föreslagit att det ska bli möjligt att förbjuda söktjänster som innehåller personuppgifter om att privatpersoner har begått brott, förekommer i fällande domar eller har varit föremål för tvångsmedel. Riksdagen sa nej till det befintliga förslaget. I stället uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att låta utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för dessa söktjänster igen.

Riksdagen sa ja till att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung eller politiska åsikter.

Regeringen har även föreslagit ändringar i TF och YGL som gäller grundlagsskyddet för publicering på internet. Bland annat föreslås att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats. Flera av regeringens övriga förslag handlar om språk, struktur och samordning och syftar till att göra grundlagarna mer lättillgängliga och lättare att använda.

Riksdagen sa ja till dessa förslag från regeringen som vilande. De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019. Eftersom det handlar om ändringar i grundlagar fattar riksdagen beslut två gånger med val emellan.

Utskottets förslag till beslut: Upphävande av det vilande grundlagsförslaget i betänkande 2017/18:KU13. Delvis bifall vilande till proposition 2017/18:49 punkterna 1 och 2 i den del som avser personlig integritet och grundlagsskydd. Bifall vilande till proposition 2017/18:49 punkt 2 i den del som avser grundlagsförslaget i övrigt. Delvis bifall vilande till proposition 2017/18:49 punkt 1 i den del som avser grundlagsförslaget i övrigt och proposition 2017/18:59 punkt 1. Tillkännagivande om att utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. Bifall till uppskov med behandlingen av lagförslaget i övrigt i proposition 2017/18:49. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2018-03-13, 2018-03-20, 2018-03-22, 2018-03-28, 2018-04-10, 2018-04-26, 2018-05-14, 2018-05-17

Mediegrundlagarna ändras (KU16)

Konstitutionsutskottet (KU) har behandlat förslag från regeringen som gäller ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att förbjuda söktjänster som innehåller personuppgifter om att privatpersoner har begått brott, förekommer i fällande domar eller har varit föremål för tvångsmedel. KU vill att riksdagen säger nej till det befintliga förslaget. I stället vill KU att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att låta utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för dessa söktjänster igen.

KU föreslår att riksdagen säger ja till att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung eller politiska åsikter.

Regeringen har även föreslagit ändringar i TF och YGL som gäller grundlagsskyddet för publicering på internet. Bland annat föreslås att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats. Flera av regeringens övriga förslag handlar om språk, struktur och samordning och syftar till att göra grundlagarna mer lättillgängliga och lättare att använda.

KU föreslår att riksdagen säger ja till dessa förslag från regeringen som vilande. De ändrade reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2019. Eftersom det handlar om ändringar i grundlagar fattar riksdagen beslut två gånger med val emellan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.