Amorteringskrav

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2016

Beslut

Ja till amorteringskrav på nya bolån (FiU30)

Krav på att betala tillbaka bolån

De flesta som köper hus eller lägenhet
måste låna pengar av en bank.
I dag är det många som inte
amorterar på sina lån.
Det betyder att de inte
betalar tillbaka själva lånet.
De betalar bara ränta till banken.
Ränta är den avgift som bankerna vill ha
för att låna ut pengar.

Men nu ändras reglerna.
Det har riksdagen bestämt.

I framtiden måste den som
lånar pengar för att köpa en bostad
betala tillbaka en del av pengarna
varje månad.
Den som har ett bolån
måste då både betala ränta till banken
och betala tillbaka en del av lånet.

Planerna är att de nya reglerna
ska börja användas den 1 juni i år.

De nya reglerna kommer bara
att gälla nya bolån.
De gäller inte bakåt i tiden.

Kravet på att betala tillbaka
gäller inte nybyggda hus och lägenheter.
Den som köper en helt nybyggd bostad
slipper betala tillbaka på lånet
under fem år.

De som lånar pengar
för att köpa bostad
kan slippa kravet
på att betala tillbaka
under en tid
om de drabbas av problem,
till exempel arbetslöshet, sjukdom
eller skilsmässa.

Det införs amorteringskrav för nya bolån. Banker och andra kreditinstitut som lämnar bolån till privatpersoner ska ha regler för återbetalning som är sunda och som motverkar alltför höga skulder hos hushållen. Amorteringskravet kommer bara att gälla nya bolån, det gäller inte bakåt i tiden.

Den som tar lån för att köpa en nyproducerad bostad kommer att kunna slippa amorteringskravet under fem år. Detta undantag har införts för att förhindra att nyproduktionen av bostäder minskar. Man ska också kunna få undantag från amorteringskravet om man drabbas av till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller att en närstående dör. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i så kallade föreskrifter bestämma hur amorteringskravet ska utformas i detalj.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2016 och enligt planerna kommer de nya föreskrifterna att börja användas den 1 juni. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse med den ändringen att ikraftträdandebestämmelsen ska lyda " Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016 och tillämpas på krediter som lämnas efter ikraftträdandet.". Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:89 och avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ja till amorteringskrav på nya bolån (FiU30)

Det införs amorteringskrav för nya bolån. Banker och andra kreditinstitut som lämnar bolån till privatpersoner ska ha regler för återbetalning som är sunda och som motverkar alltför höga skulder hos hushållen. Amorteringskravet kommer bara att gälla nya bolån, det gäller inte bakåt i tiden.

Den som tar lån för att köpa en nyproducerad bostad kommer att kunna slippa amorteringskravet under fem år. Detta undantag har införts för att förhindra att nyproduktionen av bostäder minskar. Man ska också kunna få undantag från amorteringskravet om man drabbas av till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller att en närstående dör. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i så kallade föreskrifter bestämma hur amorteringskravet ska utformas i detalj.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2016 och enligt planerna kommer de nya föreskrifterna att börja användas den 1 juni. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.