Allmänna skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 1998

Beslut

Skolfrågor (UbU9)

Riksdagen avslog motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden om bl.a. utvärdering, tillsyn, skolans styrning, elever med särskilda behov, arbetsmiljön i skolan, sex- och samlevnadsundervisning, ANT-undervisning, personalen i skolan, fristående skolor och valfrihet, läsårsindelningen och undervisning på entreprenad.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-04-15
Betänkande 1997/98:UbU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-06
4

Beslut

Beslut: 1998-05-07

Protokoll med beslut