Allmänna motioner om punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2004

Beslut

Motioner om punktskatter (SkU24)

Riksdagen sade nej till motioner om punktskatter. Motionerna handlar om bland annat den gröna skatteväxlingen, olika förändringar av energiskattesystemet, effektskatten på kärnkraftsel, kraftvärmebeskattningen, naturgasens villkor, industrins elskatt, näringslivets energiskattenedsättning, bland annat hotell- och restaurangnäringens och övriga tjänstenäringars energiskatter, torven i energiskattesystemet, EU-arbetet, bland annat frågan om gemensam europeisk miniminivå för koldioxidskatt och beslutsordningen när det gäller bland annat miljöskatter. Andra motioner handlar om jordbrukets miljö- och energiskatter, vägtrafikbeskattning (åkerinäringen, drivmedels- och fordonsskatt, alternativa drivmedel), alkohol- och tobaksfrågor, avfallsskatt, naturgrusskatt, spelskatt och båtskatt. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om punktskatter (SkU24)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om punktskatter. Motionerna handlar om bland annat den gröna skatteväxlingen, olika förändringar av energiskattesystemet, effektskatten på kärnkraftsel, kraftvärmebeskattningen, naturgasens villkor, industrins elskatt, näringslivets energiskattenedsättning, bland annat hotell- och restaurangnäringens och övriga tjänstenäringars energiskatter, torven i energiskattesystemet, EU-arbetet, bland annat frågan om gemensam europeisk miniminivå för koldioxidskatt och beslutsordningen när det gäller bland annat miljöskatter. Andra motioner handlar om jordbrukets miljö- och energiskatter, vägtrafikbeskattning (åkerinäringen, drivmedels- och fordonsskatt, alternativa drivmedel), alkohol- och tobaksfrågor, avfallsskatt, naturgrusskatt, spelskatt och båtskatt. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.