Allmänna motioner om mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om mervärdesskatt (SkU22)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om mervärdesskatt. Skälet är i flera fall gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna handlar om. Motionärerna tar upp mervärdesskatten på vissa särskilt angivna varor och tjänster där motionärerna begär att skatten skall sänkas eller slopas. Exempel på sådana varor och tjänster är serveringstjänster, kulturella evenemang, skidliftar, gästhamnar, glasögon, friskvård, körkortsutbildning och föreningsdrivna ridskolor. Andra särskilda frågor som tas upp är bl.a. de ideella föreningarnas framtida skattesituation, public service-företagens undantag från skatteplikt, moms på bostadsbyggande, fastighetsförvaltning, distansförsäljning av varor inom EU och gränsdragningen mellan vad som enligt mervärdesskattelagens mening är att anse som personbil och vad som bör betraktas som lastbil.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om mervärdesskatt (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om mervärdesskatt. Skälet är i flera fall gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna handlar om. Motionärerna tar upp mervärdesskatten på vissa särskilt angivna varor och tjänster där motionärerna begär att skatten skall sänkas eller slopas. Exempel på sådana varor och tjänster är serveringstjänster, kulturella evenemang, skidliftar, gästhamnar, glasögon, friskvård, körkortsutbildning och föreningsdrivna ridskolor. Andra särskilda frågor som tas upp är bl.a. de ideella föreningarnas framtida skattesituation, public service-företagens undantag från skatteplikt, moms på bostadsbyggande, fastighetsförvaltning, distansförsäljning av varor inom EU och gränsdragningen mellan vad som enligt mervärdesskattelagens mening är att anse som personbil och vad som bör betraktas som lastbil.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.