Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2007

Beslut

Alkolås i förmånsbil ska inte ge högre skatt (SkU10)

Riksdagen anser alkolås monterade i förmånsbilar inte ska påverka värdet av bilförmånen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att se över reglerna. I dag räknas alkolås som extrautrustning och leder till högre förmånsbeskattning. Riksdagen anser att allt måste göras för att få bort alkoholpåverkade förare från våra vägar. Ett steg i den riktningen är att förse fordon med alkolås, och en sådan åtgärd bör inte påverka bilförmånens värde. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om inkomstskatter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2006/07:Sk204, 2006/07:Sk209, 2006/07:Sk224. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-01-30, 2007-02-13

Alkolås i förmånsbil ska inte ge högre skatt (SkU10)

Skatteutskottet anser alkolås monterade i förmånsbilar inte ska påverka värdet av bilförmånen. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över reglerna. I dag räknas alkolås som extrautrustning och leder till högre förmånsbeskattning. Utskottet anser att allt måste göras för att få bort alkoholpåverkade förare från våra vägar. Ett steg i den riktningen är att förse fordon med alkolås, och en sådan åtgärd bör inte påverka bilförmånens värde. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om inkomstskatter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.