Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m.

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2007

Beslut

Regeringen bör skynda på tonnageskatt på fartyg (SkU11)

Riksdagen gjorde ett uttalande om att regeringen ska skynda på arbetet med en tonnageskatt på fartyg. Tonnageskatt innebär att inkomsten från fartyg bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens tonnagevolym. Tonnaget anses ge ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga. Riksdagen gav våren 2004 regeringen i uppdrag att utreda frågan (se 2003/04:SKU21 ). Utredningen har lämnat sitt förslag, och regeringen arbetar nu med förslaget. Riksdagen bedömer att frågan är viktig för rederinäringens utveckling i Sverige, inte minst för att undvika att utflaggningar av nya fartyg i brist på besked. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om främst beskattning av företag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2006/07:T241 yrkande 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen bör skynda på tonnageskatt på fartyg (SkU11)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande om att regeringen ska skynda på arbetet med en tonnageskatt på fartyg. Tonnageskatt innebär att inkomsten från fartyg bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens tonnagevolym. Tonnaget anses ge ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga. Riksdagen gav våren 2004 regeringen i uppdrag att utreda frågan (se 2003/04:SKU21). Utredningen har lämnat sitt förslag, och regeringen arbetar nu med förslaget. Utskottet bedömer att frågan är viktig för rederinäringens utveckling i Sverige, inte minst för att undvika att utflaggningar av nya fartyg i brist på besked. Skatteutskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om främst beskattning av företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.