Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2004

Beslut

Utredning om tonnageskatt för sjöfarten (SkU21)

Det är viktigt att utreda om Sverige ska införa en tonnageskatt för sjöfarten. Det talade riksdagen om för regeringen med anledning av motionsförslag. De flesta av EU-länderna och Norge har redan infört system med tonnageskatt. Finansminister Bosse Ringholm förklarade den 11 februari 2004, som svar på en fråga, att regeringen tänker tillsätta en utredning om tonnageskatt (se svar på fråga 2003/04:667 ). Riksdagen sade också nej till ett antal andra motioner om företags- och kapitalbeskattning. De flesta motioner lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna Fi308 y. 17, Sk260, Sk409, T441 y. 1, T530 y. 15, T562 y. 18 och T56 y. 41 ang. utredning om tonnageskatt. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

64 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-27
Justering: 2004-03-09
Betänkande publicerat: 2004-03-15
Trycklov: 2004-03-15
Reservationer 16
Betänkande 2003/04:SKU21

Utredning om tonnageskatt för sjöfarten (SkU21)

Det är viktigt att utreda om Sverige ska införa en tonnageskatt för sjöfarten. Det föreslår skatteutskottet att riksdagen talar om för regeringen med anledning av motionsförslag. De flesta av EU-länderna och Norge har redan infört system med tonnageskatt. Finansminister Bosse Ringholm förklarade den 11 februari 2004, som svar på en fråga, att regeringen tänker tillsätta en utredning om tonnageskatt (se svar på fråga 2003/04:667). Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal andra motioner om företags- och kapitalbeskattning. De flesta motioner lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-24
4

Beslut

Beslut: 2004-03-24
28 förslagspunkter, 23 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi306 yrkande 13 i denna del, 2003/04:Fi308 yrkande 1, 2003/04:Sk449 i denna del, 2003/04:Sf402 yrkande 16, 2003/04:MJ476 yrkande 8 i denna del, 2003/04:N291 yrkande 2 och 2003/04:N347 yrkande 9.

Reservation 1 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m041014
c011011
fp370011
kd02517
v21009
mp12005
-0000
Totalt18577186

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om att det är angeläget att utreda frågan om en tonnageskatt för svensk del.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om att det är angeläget att utreda frågan om en tonnageskatt för svensk del.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2003/04:Fi308 yrkande 17, 2003/04:Sk260, 2003/04:Sk409, 2003/04:T441 yrkande 1, 2003/04:T530 yrkande 15, 2003/04:T562 yrkande 18 och 2003/04:T564 yrkande 41.

3. Periodiseringsfonder i mindre företag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk289, 2003/04:Ju218 yrkande 3 och 2003/04:N288 yrkande 7.

Reservation 2 (m)

4. Avsättningar till miljöförbättrande investeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ474 yrkande 3.

5. Underhållsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo235 yrkande 8.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m410014
c110011
fp380010
kd26007
v02109
mp12005
-0000
Totalt24321085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Etableringskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N346 yrkande 12, 2003/04:N348 yrkande 3, 2003/04:N412 yrkande 13 och 2003/04:N414 yrkande 8.

Reservation 4 (c, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m410014
c011011
fp380010
kd02607
v21009
mp01205
-0000
Totalt21549085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Renkonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk314.

8. Fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk444, 2003/04:Sk445, 2003/04:N329 yrkandena 22 och 23, 2003/04:N348 yrkande 4, 2003/04:N412 yrkande 17 och 2003/04:N414 yrkande 5.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m041014
c011011
fp236010
kd02508
v21009
mp12005
-0000
Totalt150113086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Schablonbeskattning av vissa småföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi308 yrkande 20, 2003/04:N346 yrkande 5 och 2003/04:N412 yrkande 23.

Reservation 6 (kd)

10. Räntefördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk451.

Reservation 7 (c, kd)

11. Brutet räkenskapsår i fysisk persons näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk454.

12. Direktavdrag i småföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk365.

13. Allmännyttiga ideella föreningar och stiftelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi304 yrkande 36, 2003/04:Sk280 yrkande 1, 2003/04:Sk327 och 2003/04:Kr385 yrkande 10.

Reservation 8 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m041014
c011011
fp371010
kd02607
v21009
mp12005
-0000
Totalt18479086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Fiskevårdsområdesföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk359.

15. Pensionskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:A370 yrkande 5.

16. Avkastningsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk331 yrkande 2.

Reservation 9 (kd)

17. Beskattning av kapitalvinster vid fondbyte m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi5, 2003/04:Sk229, 2003/04:Sk237, 2003/04:Sk338 och 2003/04:Sk457.

Reservation 10 (m)

18. Riskkapitalavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N329 yrkande 10 och 2003/04:N412 yrkande 12.

Reservation 11 (c, kd)

19. Vissa arvs- och gåvoskattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk256 yrkande 2 och 2003/04:Kr254 yrkande 3.

20. Generationsskiften i företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi305 yrkande 7, 2003/04:Fi306 yrkande 13 i denna del, 2003/04:Fi308 yrkande 16, 2003/04:Sk449 i denna del och 2003/04:MJ476 yrkande 8 i denna del.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

21. Personalvårdsförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk287 och 2003/04:Kr326 yrkande 7.

Reservation 13 (kd)

22. Yrkesfiskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk270, 2003/04:Sk294, 2003/04:MJ408 yrkandena 29-31 och 2003/04:MJ433 yrkande 7.

23. Bidrag till idrott, kultur och annan ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk273, 2003/04:Sk290 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr232 yrkande 10, 2003/04:Kr282 yrkande 12, 2003/04:Kr326 yrkande 4, 2003/04:Kr327 yrkande 8 och 2003/04:Kr391 yrkande 5.

Reservation 14 (m, c, kd)

24. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk290 yrkande 5, 2003/04:Sk316 och 2003/04:Kr390 yrkande 19.

25. Arbetslokal i bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk447.

Reservation 15 (c)

26. Representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk269 och 2003/04:Sk278.

27. Kommunala bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K415 yrkande 2 och 2003/04:Sk351 yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (fp)

28. Kommunal företagsbeskattning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk282.