Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger (SoU6)

Internethandeln med nya preparat som liknar narkotika men ännu inte klassats som det i Sverige, så kallade nätdroger, är ett stort och växande problem. Att ett ämne klassas som narkotika är något som i dag sker genom individuell prövning. Ett annat sätt skulle kunna vara att göra en så kallad generisk klassning eller familjeklassning av narkotika.

Riksdagen uppmanade regeringen att utan dröjsmål låta utreda problemet med nätdroger brett. Det innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men också att överväga andra åtgärder. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med förslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, Systembolagets verksamhet och sprututbyte. Skälet är att det redan pågår arbete i många frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men att också överväga andra åtgärder. Därmed tillstyrker utskottet delvis motioner med yrkanden om tillsättande av en utredning om hur familjeklassning av narkotika kan införas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-02-12, 2015-03-17

Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger (SoU6)

Internethandeln med nya preparat som liknar narkotika men ännu inte klassats som det i Sverige, så kallade nätdroger, är ett stort och växande problem, enligt socialutskottet. Att ett ämne klassas som narkotika är något som i dag sker genom individuell prövning. Ett annat sätt skulle kunna vara att göra en så kallad generisk klassning eller familjeklassning av narkotika.

Socialutskottet anser att riksdagen bör uppmana regeringen att utan dröjsmål låta utreda problemet med nätdroger brett. Det innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men också att överväga andra åtgärder. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med förslag.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, Systembolagets verksamhet och sprututbyte. Skälet är att det redan pågår arbete i många frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.