Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor (JuU23)

Skyldigheten för advokater att vittna begränsas. Skyldigheten ska från den 1 juli 2010 bara gälla i mål om brott som kan ge fängelse i två år eller hårdare straff. Den nya regeln innebär en ändring tillbaka till vad som gällde före 1998. Då utvidgades skyldigheten att vittna för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och ändringen kom oavsiktligt också att gälla för advokater. En annan ändring gäller huvudförhandlingen i tingsrätten i mål med någon som är anhållen eller häktad. Tidsfristen för att hålla huvudförhandling i mål med häktade förlängs från en vecka till två veckor. Dessutom blir en misstänkt som godkänner ett strafföreläggande skyldig att betala försvararkostnaderna till staten på samma sätt som en som döms för ett brott. Personen blir också skyldig att ersätta statens kostnader för urinprov. Strafföreläggande är ett alternativ till åtal vid mindre allvarliga brott.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-04
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-18
Trycklov: 2010-05-18
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:JuU23

Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor (JuU23)

Skyldigheten för advokater att vittna begränsas. Skyldigheten ska från den 1 juli 2010 bara gälla i mål om brott som kan ge fängelse i två år eller hårdare straff. Den nya regeln innebär en ändring tillbaka till vad som gällde före 1998. Då utvidgades skyldigheten att vittna för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och ändringen kom oavsiktligt också att gälla för advokater.

En annan ändring gäller huvudförhandlingen i tingsrätten i mål med någon som är anhållen eller häktad. Tidsfristen för att hålla huvudförhandling i mål med häktade förlängs från en vecka till två veckor från åtalet.

Dessutom blir en misstänkt som godkänner ett strafföreläggande skyldig att betala försvararkostnaderna till staten på samma sätt som en som döms för ett brott. Strafföreläggande är ett alternativ till åtal vid mindre allvarliga brott. Vidare blir en person som döms för brott eller godkänner ett strafföreläggande skyldig att ersätta statens kostnader för urinprov.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-26
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängd frist för huvudförhandling i mål med frihetsberövade vid tingsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) 45 kap. 14 §, 47 kap. 22 § och 53 kap. 2 § regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, och
b) regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:182 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju7.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m770019
c180011
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
-1000
Totalt136130083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i rättegångsbalken,
b) lag om ändring i lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ,
c) lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
d) lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,
e) lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden, och
f) lag om ändring i lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen,
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:182 i denna del.