Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 december 2022

Nästa händelse: Beredning 6 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-11-29, 2022-12-01, 2022-12-06