Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 december 2022

Nästa händelse: Beredning 8 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-12-01, 2022-12-08