EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2022/23:MJU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 7 december 2022

Nästa händelse: Bordläggning 6 december 2022

Utskottets förslag

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier (MJU4)

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier innehåller förslag på ett antal åtgärder för att skapa en hållbar textilindustri. Miljö- och jordbruksutskottet välkomnar i ett utlåtande textilstrategin och delar uppfattningen att EU ska vara en föregångare för globalt hållbara textila värdekedjor.

Dagens produktion och konsumtion av textilier utgör en mycket stor belastning på miljön och klimatet. Några av åtgärderna som aviseras i strategin är bland annat obligatoriska ekodesignkrav och stopp för destruktion av osålda eller återlämnade textilier. Dessutom vill EU-kommissionen motverka utsläppen av mikroplaster, införa informationskrav samt ett utökat producentansvar och ökad återanvändning och materialåtervinning av textilavfall.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-10-25, 2022-11-17

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier (MJU4)

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier innehåller förslag på ett antal åtgärder för att skapa en hållbar textilindustri. Miljö- och jordbruksutskottet välkomnar i ett utlåtande textilstrategin och delar uppfattningen att EU ska vara en föregångare för globalt hållbara textila värdekedjor.

Dagens produktion och konsumtion av textilier utgör en mycket stor belastning på miljön och klimatet. Några av åtgärderna som aviseras i strategin är bland annat obligatoriska ekodesignkrav och stopp för destruktion av osålda eller återlämnade textilier. Dessutom vill EU-kommissionen motverka utsläppen av mikroplaster, införa informationskrav samt ett utökat producentansvar och ökad återanvändning och materialåtervinning av textilavfall.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Förslagspunkter

1. Kommissionens meddelande om en EU-strategi för hållbara och cirkulära textilier

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtande 2022/23:MJU4 till handlingarna.


Reservation 1 (V, MP)