En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU3

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 7 december 2022

Nästa händelse: Bordläggning 6 december 2022

Utskottets förslag

Ny straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning (MJU3)

Fartygsägare ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år om de inte använder rätt anläggning för att återvinna ett fartyg. Anläggningen ska exempelvis vara auktoriserad av behöriga myndigheter och uppfylla vissa miljö- och hälsokrav. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som bygger på en EU-förordning.

Brottet ska kallas otillåten fartygsåtervinning. Även försök till uppsåtligt brott kriminaliseras. Egendom som har använts för otillåten fartygsåtervinning ska förverkas om det inte är uppenbart oskäligt.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 mars 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-11-08, 2022-11-24

Ny straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning (MJU3)

Fartygsägare ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år om de inte använder rätt anläggning för att återvinna ett fartyg. Anläggningen ska exempelvis vara auktoriserad av behöriga myndigheter och uppfylla vissa miljö- och hälsokrav. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som bygger på en EU-förordning.

Brottet ska kallas otillåten fartygsåtervinning. Även försök till uppsåtligt brott kriminaliseras. Egendom som har använts för otillåten fartygsåtervinning ska förverkas om det inte är uppenbart oskäligt.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 mars 2023.

Förslagspunkter

1. En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken med den ändringen att 17 kap. 3 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:4.