Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 december 2022

Nästa händelse: Beredning 8 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-11-29, 2022-12-08