Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU38

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 25 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-05-25, 2023-06-01