Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 december 2022

Nästa händelse: Beredning 8 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-11-10, 2022-11-17, 2022-11-29, 2022-12-01, 2022-12-08