Försök till subventionsmissbruk

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 11 april 2023

Hela betänkandet

Ärendets gång

Förslagspunkter

1. Försök till subventionsmissbruk

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:55.