Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 7 december 2022

Nästa händelse: Bordläggning 6 december 2022

Utskottets förslag

Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond (FiU17)

Fondbolag och AIF-förvaltare ska inte behöva ta fram eller erbjuda två olika faktablad för en och samma fond. Det föreslår regeringen i en proposition.

Regeringen föreslår också att Finansinspektionen ska få besluta att delning av en värdepappersfond eller en specialfond får göras tidigare än den normala tidsfristen på tre månader från dagen för inspektionens beslut om delning av en fond. Detta får göras om det kan antas att det ligger i andelsägarnas intressen eller det annars finns skäl för det.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-11-17, 2022-11-24

Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond (FiU17)

Fondbolag och AIF-förvaltare ska inte behöva ta fram eller erbjuda två olika faktablad för en och samma fond. Det föreslår regeringen i en proposition.

Regeringen föreslår också att Finansinspektionen ska få besluta att delning av en värdepappersfond eller en specialfond får göras tidigare än den normala tidsfristen på tre månader från dagen för inspektionens beslut om delning av en fond. Detta får göras om det kan antas att det ligger i andelsägarnas intressen eller det annars finns skäl för det.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. 

Förslagspunkter

1. Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen
(2004:46) om värdepappersfonder,
2.lag om ändring i lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
3. lag om ändring i lagen
(2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:8 punkterna 1-3.