En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 7 december 2022

Nästa händelse: Bordläggning 6 december 2022

Utskottets förslag

Nya bestämmelser om PEPP-produkter - en EU-gemensam typ av pensionssparande (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till kompletterande bestämmelser till den så kallade PEPP-förordningen. Genom denna EU-förordning regleras paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter), en form av frivilligt privat pensionssparande som följer samma regler i hela EU.

De kompletterande bestämmelserna införs för att svensk lag ska överensstämma med förordningen. Bestämmelserna fastställer enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn av PEPP-produkter.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-11-17, 2022-11-24

Nya bestämmelser om PEPP-produkter - en EU-gemensam typ av pensionssparande (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till kompletterande bestämmelser till den så kallade PEPP-förordningen. Genom denna EU-förordning regleras paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter), en form av frivilligt privat pensionssparande som följer samma regler i hela EU.

De kompletterande bestämmelserna införs för att svensk lag ska överensstämma med förordningen. Bestämmelserna fastställer enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn av PEPP-produkter.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Förslagspunkter

1. En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt),
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i ärvdabalken,
4. lag om ändring i äktenskapsbalken,
5. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
6. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
7. lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,
8. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
9. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
10. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
11. lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
12. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
13. lag om ändring i offentlighets och sekretesslagen (2009:400),
14. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
15. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
16. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
17. lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
18. lag om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
19. lag om ändring i lagen (2022:640) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:7 punkterna 1-19.