Statens budget 2023 – Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU1

Planerat beslutsdatum: 13 december 2022

Nästa händelse: Beredning 6 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-12-06, 2022-12-08