Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU2

Planerat beslutsdatum: 20 december 2022

Nästa händelse: Beredning 6 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna