En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 februari 2022

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-01-14, 2022-01-13

Förslagspunkter

1. Lagförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:51 och avslår motion

2021/22:4298 av Patrick Reslow m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

2. Övriga frågor om en sammanhållen utbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1-5.

Reservation 2 (M)