Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 december 2021

Nästa händelse: Behandling 2 december 2021

Utskottets förslag

Granskning av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet (UbU6)

Riksrevisionen har granskat delar av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Granskningens övergripande slutsats är att verksamheten inte fungerar effektivt. Riksrevisionen lämnar därför flera rekommendationer till regeringen och de granskade myndigheterna. Myndigheter som utlyser medel bör till exempel förbättra sin kontroll och uppföljning och i större utsträckning genomföra extern revision.

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning. Utskottet håller med regeringen om att det finns skäl att göra en översyn av den FoU-verksamhet som finansieras av statliga medel.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i motionen inom området och med detta lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Ärendets gång

Granskning av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet (UbU6)

Riksrevisionen har granskat delar av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Granskningens övergripande slutsats är att verksamheten inte fungerar effektivt. Riksrevisionen lämnar därför flera rekommendationer till regeringen och de granskade myndigheterna. Myndigheter som utlyser medel bör till exempel förbättra sin kontroll och uppföljning och i större utsträckning genomföra extern revision.

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning. Utskottet håller med regeringen om att det finns skäl att göra en översyn av den FoU-verksamhet som finansieras av statliga medel.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i motionen inom området och med detta lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2021/22:7 till handlingarna.

2. Uppföljning av statliga myndigheters FoU-verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4237 av Kristina Axén Olin m.fl. (M, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (M, KD, L)