Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 februari 2022

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-07, 2021-11-25

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om Pisaundersökningen 2018

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2021/22:39 till handlingarna.

2. Överföring av ansvaret och budgeten för genomförandet av Pisaundersökningen, Timss och Pirls

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska utreda om ansvaret för genomförandet av och budgeten för Pisaundersökningen och de internationella kunskapsmätningarna Timss och Pirls ska flyttas till ett eller flera universitet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4279 av Christian Carlsson m.fl. (KD) och

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3,

bifaller delvis motion

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4 och

avslår motion

2021/22:4282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (S, C, V, MP)

3. Åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer brister i kommande Pisaundersökningar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska säkerställa ett korrekt deltagande i kommande Pisaundersökningar samt vidta åtgärder så att samtliga brister som framkommit i Riksrevisionens rapport åtgärdas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S, C, V, MP)

4. Pisaundersökningens tillförlitlighet och förtroendet för undersökningen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska säkra tillförlitligheten i genomförandet av internationella kunskapsmätningar i den svenska skolan samt genomföra en analys av hur förtroendet för Pisastudien kan återupprättas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4278 av Fredrik Christensson m.fl. (C) och

2021/22:4282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2.

5. Regeringens arbete med Pisaundersökningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

6. Samredovisning av exkluderade elever i Pisaundersökningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 4 (SD)

7. Valet av aktör som granskare av kunskapsmätningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (M, SD, KD)

8. Ogiltigförklarande av Sveriges resultat i Pisaundersökningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 6 (M, SD, KD)