Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU31

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Tydligare regelverk för resursskolorna (UbU31)

Det behövs tydligare regler för resursskolor. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler för resursskolor. Förslaget innebär att resursskolornas verksamhet inom grundskolan och grundsärskolan kommer att regleras i skollagen. Det är kommunen som, efter en ansökan från vårdnadshavare eller ibland av elevens rektor, ska besluta om en elev ska placeras i en resursskola. Vid behov av urval ska de elever som har störst behov av att gå en i resursskola prioriteras. Dessutom ska en elev ha rätt att gå kvar i resursskolan så länge som hen behöver det.

Benämningen resursskola införs i skollagen för kommunala resursskolor inom grundskolan och grundsärskolan. Den införs också för skolorna med enskild huvudman som begränsar sin utbildning till elever som är i behov av särskilt stöd inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan.

Utbildningsutskottet vill att regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur finansieringen av resursskolorna i Sverige långsiktigt ska se ut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. De nya bestämmelserna om resursskolor föreslår tillämpas för utbildningar som startar efter den 1 juli 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Delvis bifall till motionerna 2021/22:2546 (SD) 13, 2021/22:4163 (KD) yrkandena 74 och 77, 2021/22:4178 (M) yrkande 43, 2021/22:4557 (KD) yrkande 2, 2021/22:4589 (MP) yrkande 1, 2021/22:4601 (C) yrkande 2 och 2021/22:4609 (M) yrkande 2 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska återkomma med förslag på en förutsägbar och långsiktig finansiering av skolgång för resursskolans målgrupp och att det därför snarast bör tillsättas en utredning med detta uppdrag. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-05, 2022-05-10

Tydligare regelverk för resursskolorna (UbU31)

Det behövs tydligare regler för resursskolor. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler för resursskolor. Förslaget innebär att resursskolornas verksamhet inom grundskolan och grundsärskolan kommer att regleras i skollagen. Det är kommunen som, efter en ansökan från vårdnadshavare eller ibland av elevens rektor, ska besluta om en elev ska placeras i en resursskola. Vid behov av urval ska de elever som har störst behov av att gå en i resursskola prioriteras. Dessutom ska en elev ha rätt att gå kvar i resursskolan så länge som hen behöver det.

Benämningen resursskola införs i skollagen för kommunala resursskolor inom grundskolan och grundsärskolan. Den införs också för skolorna med enskild huvudman som begränsar sin utbildning till elever som är i behov av särskilt stöd inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan.

Utbildningsutskottet vill att regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur finansieringen av resursskolorna i Sverige långsiktigt ska se ut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. De nya bestämmelserna om resursskolor föreslår tillämpas för utbildningar som startar efter den 1 juli 2023.

Förslagspunkter

1. Lagförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:156.

2. Utredning om finansiering av resursskolor

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utredning om långsiktig finansiering av resursskolor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2021/22:2546 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 13,

2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 74 och 77,

2021/22:4178 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 43,

2021/22:4557 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2021/22:4589 av Annika Hirvonen (MP) yrkande 1,

2021/22:4601 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 2 och

2021/22:4609 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (S, V)

3. Övriga frågor om resursskolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4535 av Fredrik Malm m.fl. (L),

2021/22:4557 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2021/22:4589 av Annika Hirvonen (MP) yrkande 2,

2021/22:4601 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 1 och

2021/22:4609 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (SD, L)
Reservation 3 (MP)

4. Ändrad ansökningsprocess för tilläggsbelopp m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4557 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 4 (KD, L, MP)