Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU30

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till förslag om extra studietid och utökad lovskola (UbU30)

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändringar i skollagen. Lagändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid. Under denna studietid ska de kunna få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet ska vara frivilligt. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör.

Vidare ska den lagstadgade lovskolan utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I samband med regeringsförslaget behandlade utbildningsutskottet även åtta förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till dessa motioner.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ja till förslag om extra studietid och utökad lovskola (UbU30)

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändringar i skollagen. Lagändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid. Under denna studietid ska de kunna få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet ska vara frivilligt. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör.

Vidare ska den lagstadgade lovskolan utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I samband med regeringsförslaget behandlade utbildningsutskottet även åtta förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till dessa motioner.

 

Förslagspunkter

1. Lagförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:111.

2. Extra studietid eller läxhjälp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:689 av Mats Nordberg (SD) yrkandena 2 och 3,

2021/22:2546 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12,

2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 50 och

2021/22:4450 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

3. Extra studietid eller läxhjälp fr.o.m. lågstadiet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4459 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M, KD)

4. Lovskola m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3222 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 23,

2021/22:4178 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7,

2021/22:4179 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3,

2021/22:4434 av Daniel Riazat m.fl. (V) och

2021/22:4450 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 2-4.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)

5. Obligatorisk lovskola fr.o.m. lågstadiet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4178 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9 och

2021/22:4459 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 9 (M, KD)