Etisk granskning av forskning – en övergångsbestämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2022

Beslut

Svensk lag anpassas till EU-regler om klinisk läkemedelsprövning (UbU11)

Regeringen har föreslagit smärre lagändringar i etikprövningslagen. Den ena ändringen ska ge regeringen ett förnyat bemyndigande att besluta om bestämmelser som behövs för att svensk lag ska följa EU:s uppdaterade förordningar om kliniska läkemedelsprövningar. Den andra ändringen innebär en språklig uppdatering. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringen om ett förnyat bemyndigande börjar gälla den dag som regeringen bestämmer. Lagen behöver börja gälla senast den 31 januari 2022 för att inte strida mot EU:s förordning. Den andra lagändringen börjar gälla den 26 maj 2022.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Svensk lag anpassas till EU-regler om klinisk läkemedelsprövning (UbU11)

Regeringen har föreslagit smärre lagändringar i etikprövningslagen. Den ena ändringen ska ge regeringen ett förnyat bemyndigande att besluta om bestämmelser som behövs för att svensk lag ska följa EU:s uppdaterade förordningar om kliniska läkemedelsprövningar. Den andra ändringen innebär en språklig uppdatering. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringen om ett förnyat bemyndigande föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer. Lagen behöver börja gälla senast den 31 januari 2022 för att inte strida mot EU:s förordning. Den andra lagändringen föreslås börja gälla den 26 maj 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.