Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU10

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Beslut 2 februari 2022

Utskottets förslag

Större möjligheter att stänga skolor (UbU10)

Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag som bland annat innebär att det ska införas en möjlighet att besluta om verksamhetsförbud för kommunala skolor, vilket inte är möjligt med dagens lagstiftning.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Det ska bli tydligare vad som ska vara särskilda skäl för att undantas från den så kallade tvåårsregeln. Regeln innebär att ett tillstånd att starta en fristående verksamhet kan dras tillbaka om verksamheten inte har kommit igång inom två år från det att tillståndet utfärdades.
  • När en domstol tar ställning till en begäran om så kallad inhibition ska bland annat risken att barn och elever far illa beaktas. Inhibition innebär i det konkreta fallet att en huvudman som överklagar ett beslut om att stänga en skola, kan begära att skolan ska fortsätta vara öppen tills domstolen gjort sin slutliga prövning.
  • Skolinspektionen bör få ett stärkt uppdrag att göra fler inspektioner och fler oanmälda inspektioner i skolor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tre tillkännagivanden med anledning av motioner. Förslagspunkt 5. Bifall till motion 2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3 med tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till ändringar i skollagen som syftar till att domstolen, när den tar ställning till en begäran om inhibition, särskilt ska beakta risken för att barn och elever far illa, risken för fortsatt ekonomisk misskötsel eller risken för att offentliga medel inte går till den utbildningsverksamhet som beslutet om godkännande avser. Förslagspunkt 8. Bifall till motion 2021/22:4316 av Fredrik Christensson m.fl. (C) och 2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5 och delvis bifall till motion 2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2. Tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förtydligande av vad som avses med särskilda skäl. Förslagspunkt 9. Bifall till motion 2021/22:4285 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 3, 2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3 och 2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1. Tillkännagivande om att Skolinspektionen bör få ett stärkt uppdrag att göra fler inspektioner och fler oanmälda inspektioner. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Ärendet bordlagt efter lika röstetal.

Ärendets gång

Större möjligheter att stänga skolor (UbU10)

Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag som bland annat innebär att det ska införas en möjlighet att besluta om verksamhetsförbud för kommunala skolor, vilket inte är möjligt med dagens lagstiftning.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Det ska bli tydligare vad som ska vara särskilda skäl för att undantas från den så kallade tvåårsregeln. Regeln innebär att ett tillstånd att starta en fristående verksamhet kan dras tillbaka om verksamheten inte har kommit igång inom två år från det att tillståndet utfärdades.
  • När en domstol tar ställning till en begäran om så kallad inhibition ska bland annat risken att barn och elever far illa beaktas. Inhibition innebär i det konkreta fallet att en huvudman som överklagar ett beslut om att stänga en skola, kan begära att skolan ska fortsätta vara öppen tills domstolen gjort sin slutliga prövning.
  • Skolinspektionen bör få ett stärkt uppdrag att göra fler inspektioner och fler oanmälda inspektioner i skolor.

Förslagspunkter

1. Lagförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:45.

2. Möjligheten att stänga skolor med offentlig huvudman

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4310 av Daniel Riazat m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

3. Tillfälligt verksamhetsförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M)

4. Förbud att driva verksamhet ska gälla den enskilde

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1 och

2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 3 (M, SD)

5. Möjligheten att inhibera Skolinspektionens beslut

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om inhibition av Skolinspektionens beslut och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (S, C, V, MP)

6. Beredskapsplatser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4295 av Fredrik Malm m.fl. (L).

Reservation 5 (M, C, L)

7. Förtydligande av begreppet allvarligt missförhållande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4285 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 6 (M, SD, KD)

8. Förtydligande av särskilda skäl när det gäller den s.k. tvåårsregeln

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen
ska återkomma till riksdagen med ett förtydligande av vad som avses med särskilda skäl och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4316 av Fredrik Christensson m.fl. (C) och

2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5 och

bifaller delvis motion

2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 7 (S, V, KD, MP)

9. Effektivare tillsyn

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Skolinspektionen bör få ett stärkt uppdrag att göra fler inspektioner och fler oanmälda inspektioner och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4285 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3 och

2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 8 (S, C, V, MP)

10. Förbättringsorienterad återkoppling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4285 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 9 (M, SD, KD)