Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 30 maj 2022

Utskottets förslag

Utrikesutskottet vill att regeringen utvärderar svenskt OSSE-medlemskap (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att göra en utvärdering av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Det svenska medlemskapet i organisationen och Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021 bör också utvärderas anser utskottet.

I en skrivelse om det svenska ordförandeskapet i OSSE konstaterar regeringen att spänningar mellan vissa av länderna har försvårat organisationens arbete, eftersom organisationen huvudsakligen fattar beslut med konsensus, alltså i enighet. Under Sveriges ordförandeskapsår påverkade detta även möjligheterna till framsteg när det gäller såväl organisationens politiska mandat som organisationens funktion.

Utrikesutskottet konstaterar att konsensusprincipen på senare tid har missbrukats. Principen har kommit att användas av enskilda deltagarstater, såsom Ryssland, som vill främja sina nationella intressen på bekostnad av OSSE:s målsättningar.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att utvärdera OSSE och det svenska medlemskapet samt Sveriges ordförandeskap under 2021.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05, 2022-05-12

Utrikesutskottet vill att regeringen utvärderar svenskt OSSE-medlemskap (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att göra en utvärdering av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Det svenska medlemskapet i organisationen och Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021 bör också utvärderas anser utskottet.

I en skrivelse om det svenska ordförandeskapet i OSSE konstaterar regeringen att spänningar mellan vissa av länderna har försvårat organisationens arbete, eftersom organisationen huvudsakligen fattar beslut med konsensus, alltså i enighet. Under Sveriges ordförandeskapsår påverkade detta även möjligheterna till framsteg när det gäller såväl organisationens politiska mandat som organisationens funktion.

Utrikesutskottet konstaterar att konsensusprincipen på senare tid har missbrukats. Principen har kommit att användas av enskilda deltagarstater, såsom Ryssland, som vill främja sina nationella intressen på bekostnad av OSSE:s målsättningar.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att utvärdera OSSE och det svenska medlemskapet samt Sveriges ordförandeskap under 2021.

Förslagspunkter

1. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om behovet av en utvärdering av OSSE och det svenska OSSE-ordförandeskapet under 2021 och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:3777 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 20.1 och

2021/22:4564 av Hans Wallmark m.fl. (M, KD) yrkandena 1 och 2 samt

avslår motion

2021/22:2588 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2, 5 och 16.

Reservation 1 (S, C)
Reservation 2 (V)

2. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2021/22:170 till handlingarna.

4. Delegationens redogörelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2021/22:OSSE1 till handlingarna.