Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU33

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till förslag som rör när vård av unga upphör (SoU33)

Regeringen har lagt fram flera förslag till ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU:

 • När vård har beslutats med stöd av LVU får socialnämnden i en kommun inte besluta att vården ska upphöra förrän de förhållanden som gör att vården behövs har förändrats på ett genomgripande sätt och under en längre tid.
 • När ett barn har varit placerad i samma familjehem i två år ska socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om att ändra vårdnaden om barnet.
 • När vård enligt LVU upphör ska socialnämnden följa upp situationen för den som är under 18 år.
 • När socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra ska nämnden överväga om det finns anledning att ansöka om förbud att flytta på barnet.
 • Socialnämnden får möjlighet att uppmana en förälder eller vårdnadshavare till ett barn som vårdas enligt LVU att lämna ett drogtest före umgänge och innan en prövning av om vård enligt LVU ska upphöra.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Socialutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

 • en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
 • hur bestämmelsen om en varaktig och genomgripande förändring ska utformas
 • hur lång uppföljningstiden ska vara efter avslutad vård enligt LVU
 • obligatoriska drogtester.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med en smärre redaktionell ändring. Utskottet föreslår fyra tillkännagivanden till regeringen om en ny LVU, den framtida utformningen av bestämmelsen om en varaktig och genomgripande förändring m.m., uppföljningstidens längd efter avslutad LVU-vård och obligatoriska drogtester. Utskottets förslag grundas på motioner. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-05, 2022-05-12

Ja till förslag som rör när vård av unga upphör (SoU33)

Regeringen har lagt fram flera förslag till ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU:

 • När vård har beslutats med stöd av LVU får socialnämnden i en kommun inte besluta att vården ska upphöra förrän de förhållanden som gör att vården behövs har förändrats på ett genomgripande sätt och under en längre tid.
 • När ett barn har varit placerad i samma familjehem i två år ska socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om att ändra vårdnaden om barnet.
 • När vård enligt LVU upphör ska socialnämnden följa upp situationen för den som är under 18 år.
 • När socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra ska nämnden överväga om det finns anledning att ansöka om förbud att flytta på barnet.
 • Socialnämnden får möjlighet att uppmana en förälder eller vårdnadshavare till ett barn som vårdas enligt LVU att lämna ett drogtest före umgänge och innan en prövning av om vård enligt LVU ska upphöra.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Socialutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

 • en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
 • hur bestämmelsen om en varaktig och genomgripande förändring ska utformas
 • hur lång uppföljningstiden ska vara efter avslutad vård enligt LVU
 • obligatoriska drogtester.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
b) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) med den ändringen att SFS-numret (1990:52) i 11 kap. 4 b § tredje stycket ska utgå.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:178 punkterna 1 och 2.

2. Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4509 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1,

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 7,

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkandena 10-15,

2021/22:4592 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 4 samt

2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3.

3. Hemtagningsutredningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5.

Reservation 1 (MP)

4. Ny LVU

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en ny LVU och tillkännager detta för riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkande 16.

Reservation 2 (S, V, MP)

5. Expertsynpunkter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkande 9.

Reservation 3 (M, SD, L)

6. Den framtida utformningen av bestämmelsen om en varaktig och genomgripande förändring

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om den framtida utformningen av bestämmelsen om en varaktig och genomgripande förändring och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4509 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2,

2021/22:4592 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 5 och

2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP) yrkande 6.

7. Flyttningsförbud som institut

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4509 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

8. Flyttningsförbud i LVU och socialtjänstlagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 5 (MP)

9. Kompetensen vid domstolar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkande 4.

Reservation 6 (M, SD, L)

10. Stöd efter en vårdnadsöverflyttning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 2 och

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkande 7.

11. Riktlinjer för övervägande av adoption

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 3.

12. Övervägande av adoption efter en viss tid

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkande 8.

Reservation 7 (M, SD, L)

13. Resurstillskott för arbete med återflytt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4509 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 8 (V)

14. Uppföljningstidens längd efter avslutad LVU-vård

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om uppföljningstidens längd efter avslutad LVU-vård och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 8,

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkande 1 och

2021/22:4592 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3.

15. Uppföljning efter vård enligt socialtjänstlagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 5 och

2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 9 (KD)
Reservation 10 (MP)

16. Skriftlig uppföljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 6 och

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkande 6.

17. Dokumentationsskyldighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkande 5.

18. Resurstillskott för arbete med uppföljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4509 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 11 (V)

19. Barnombud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 12 (MP)

20. Obligatoriska drogtester inför umgänge och LVU-vårdens upphörande

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om obligatoriska drogtester inför umgänge och LVU-vårdens upphörande och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 4, 9 och 10,

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD) yrkandena 2 och 3 samt

2021/22:4592 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 2.

21. Stöd till drogfrihet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4509 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 6-8.

Reservation 13 (V)