Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Bordläggning 26 oktober 2021

Utskottets förslag

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att godkänna avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan från den 11 april 2019.

Avtalet innebär få nya åtaganden för svensk del. Det innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag som ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-12, 2021-09-28

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att godkänna avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan från den 11 april 2019.

Avtalet innebär få nya åtaganden för svensk del. Det innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag som ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Förslagspunkter

1. Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan

Utskottets förslag: Riksdagen

a) godkänner avtalet om social trygghet av den 11 april 2019 mellan Sverige och Japan,

b) antar regeringens förslag till lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:199 punkterna 1 och 2.