Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Bordläggning 26 oktober 2021

Utskottets förslag

Förändrade villkor för underhållsstöd (SfU6)

Regeringen har föreslagit att den så kallade indragningsbestämmelsen inom underhållsstödet ska förändras.

Underhållsstöd är pengar som en förälder kan ansöka om när han eller hon inte lever tillsammans med barnets andra förälder och denne inte betalar underhållsbidrag. Den underhållsskyldige föräldern blir då i stället skyldig att betala in ett belopp till Försäkringskassan.

Enligt den så kallade indragningsbestämmelsen ska Försäkringskassan sluta att betala ut underhållsstödet om den underhållsskyldige föräldern gör korrekta inbetalningar till Försäkringskassan under minst 6 månader. Anledningen är att välskötta inbetalningar kan ses som en indikation på att föräldrarna har förmåga att själva sköta underhållsfrågan och att underhållsstödet från Försäkringskassan inte längre behövs. Finns det särskilda skäl ska dock Försäkringskassan besluta att fortsätta att betala ut underhållsstöd.

Regeringen föreslår nu att tidsperioden i indragningsbestämmelsen förlängs till 12 månader för att det ska bli ännu tydligare att den bidragsskyldiga föräldern verkligen har en långsiktig betalningsförmåga.

Regeringen föreslår även att ett beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl ska gälla under en tidsperiod om minst sex månader och högst fyra år.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2022.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-12, 2021-09-28

Förändrade villkor för underhållsstöd (SfU6)

Regeringen har föreslagit att den så kallade indragningsbestämmelsen inom underhållsstödet ska förändras.

Underhållsstöd är pengar som en förälder kan ansöka om när han eller hon inte lever tillsammans med barnets andra förälder och denne inte betalar underhållsbidrag. Den underhållsskyldige föräldern blir då i stället skyldig att betala in ett belopp till Försäkringskassan.

Enligt den så kallade indragningsbestämmelsen ska Försäkringskassan sluta att betala ut underhållsstödet om den underhållsskyldige föräldern gör korrekta inbetalningar till Försäkringskassan under minst 6 månader. Anledningen är att välskötta inbetalningar kan ses som en indikation på att föräldrarna har förmåga att själva sköta underhållsfrågan och att underhållsstödet från Försäkringskassan inte längre behövs. Finns det särskilda skäl ska dock Försäkringskassan besluta att fortsätta att betala ut underhållsstöd.

Regeringen föreslår nu att tidsperioden i indragningsbestämmelsen förlängs till 12 månader för att det ska bli ännu tydligare att den bidragsskyldiga föräldern verkligen har en långsiktig betalningsförmåga.

Regeringen föreslår även att ett beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl ska gälla under en tidsperiod om minst sex månader och högst fyra år.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2022.

Förslagspunkter

1. Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:203.

2. Underhållsstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4098 av Ida Gabrielsson m.fl. (V),

2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2021/22:2381 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)