Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Bordläggning 26 oktober 2021

Utskottets förslag

Förtydliganden i bedömningen av sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall (SfU5)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra i reglerna för sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall. Enligt förslaget ska Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Denna föreslagna ändring, tillsammans med ett kommande kunskapsstöd för bedömningarna, innebär inte någon ändring av begreppet normalt förekommande arbete utan ska göra att Försäkringskassans beslut blir tydligare och lättare att förstå för den försäkrade. Dessutom undviks att bedömningarna görs på ett schablonartat sätt.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 september 2022.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i sociallförsäkringsbalken om att bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-12, 2021-09-23

Förtydliganden i bedömningen av sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall (SfU5)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra i reglerna för sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall. Enligt förslaget ska Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Denna föreslagna ändring, tillsammans med ett kommande kunskapsstöd för bedömningarna, innebär inte någon ändring av begreppet normalt förekommande arbete utan ska göra att Försäkringskassans beslut blir tydligare och lättare att förstå för den försäkrade. Dessutom undviks att bedömningarna görs på ett schablonartat sätt.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 september 2022.

Förslagspunkter

1. Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:171 och avslår motion

2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

2. Ikraftträdandebestämmelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4013 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (SD, V)

3. Uppföljning av lagändringarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4018 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) och

2020/21:4022 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

4. En mer generös tillämpning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4013 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 5 (V)

5. Ytterligare åtgärder inom sjukförsäkringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4013 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4 samt

2021/22:2595 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkandena 15 och 16.

Reservation 6 (V)