Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 december 2021

Nästa händelse: Justering 7 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-30, 2021-11-25, 2021-11-18, 2021-11-16