Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU26

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Justering 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-19