Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU25

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas (SfU25)

Regeringen har föreslagit att åldersgränserna i pensionssystemet, samt i vissa andra trygghetssystem, ska höjas med ett år. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

Bland annat föreslås åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension höjas från 62 till 63 år 2023. Även åldern för att tidigast få garantipension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd föreslås höjas, från 65 år till 66 år.

Åldersgränserna ska knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026. Riktåldern ska ersätta dagens 65-årsnorm och innebär en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-12

Åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas (SfU25)

Regeringen har föreslagit att åldersgränserna i pensionssystemet, samt i vissa andra trygghetssystem, ska höjas med ett år. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

Bland annat föreslås åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension höjas från 62 till 63 år 2023. Även åldern för att tidigast få garantipension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd föreslås höjas, från 65 år till 66 år.

Åldersgränserna ska knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026. Riktåldern ska ersätta dagens 65-årsnorm och innebär en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige.

Förslagspunkter

1. Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godtar det som utskottet anför om regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar det avser 102 kap. 22 a §,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar det avser 102 kap. 22 a §,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan,
3. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
4. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
5. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
6. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
7. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
8. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
10. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
11. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
12. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
13. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
14. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,
15. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,
16. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare,
17. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare,
18. lag om ändring i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
19. lag om ändring i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:181 punkterna 1.1, 2.1 och 3-19 samt avslår motionerna

2021/22:4506 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2021/22:4543 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Undantagsbestämmelse för rätt till garantipension

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4506 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (SD, V)