Ett bättre premiepensionssystem

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU24

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till ett bättre premiepensionssystem och en ny myndighet (SfU24)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om förbättringar av dagens premiepensionssystem. Förslagen innebär bland annat att dagens öppna fondtorg ersätts med ett tryggt, upphandlat fondtorg och att en ny myndighet skapas som ska upphandla fonder och förvalta detta fondtorg. Den nya myndigheten ska heta Fondtorgsnämnden. Syftet är att stänga ute oseriösa aktörer och att göra premiepensionssystemet tryggare. Detta genom att en myndighet ser till att fondtorget innehåller kvalitativa fonder med en sådan spridning att det alltid finns en verklig valfrihet för pensionsspararna.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 20 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-5 och avslag på motionen.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-12

Ja till ett bättre premiepensionssystem och en ny myndighet (SfU24)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om förbättringar av dagens premiepensionssystem. Förslagen innebär bland annat att dagens öppna fondtorg ersätts med ett tryggt, upphandlat fondtorg och att en ny myndighet skapas som ska upphandla fonder och förvalta detta fondtorg. Den nya myndigheten ska heta Fondtorgsnämnden. Syftet är att stänga ute oseriösa aktörer och att göra premiepensionssystemet tryggare. Detta genom att en myndighet ser till att fondtorget innehåller kvalitativa fonder med en sådan spridning att det alltid finns en verklig valfrihet för pensionsspararna.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 20 juni 2022.

Förslagspunkter

1. Ett bättre premiepensionssystem

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om Fondtorgsnämnden,
2. lag om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg,
3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken med den ändringen att ordet "Premiepensionssystemet"

i 64 kap. 47 § första stycket ska skrivas med gemener,
4. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 20 juni 2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:179 punkterna 1-5 och avslår motion

2021/22:4542 av Julia Kronlid m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)