Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040

Näringsutskottets utlåtande 2021/22:NU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Bordläggning 26 oktober 2021

Utskottets förslag

EU-kommissionens vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 har granskats (NU8)

Näringsutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden fram till år 2040. Utskottet välkomnar visionen och konstaterar att den är i linje med målen för den svenska landsbygdspolitiken och livsmedelsstrategin.

Näringsutskottet betonar vikten av att åtgärder skapar mervärde för medborgarna och att de anpassas till lokala och regionala behov. Detaljregleringar på EU-nivå måste undvikas när nationella lösningar är mer ändamålsenliga. Utskottet föreslår att riksdagen lägger EU-kommissionens utlåtande till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-14, 2021-09-30

EU-kommissionens vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 har granskats (NU8)

Näringsutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden fram till år 2040. Utskottet välkomnar visionen och konstaterar att den är i linje med målen för den svenska landsbygdspolitiken och livsmedelsstrategin.

Näringsutskottet betonar vikten av att åtgärder skapar mervärde för medborgarna och att de anpassas till lokala och regionala behov. Detaljregleringar på EU-nivå måste undvikas när nationella lösningar är mer ändamålsenliga. Utskottet föreslår att riksdagen lägger EU-kommissionens utlåtande till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)