Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU23

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Bordläggning 25 maj 2022

Utskottets förslag

Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer (NU23)

Regeringen föreslår nya regler när det gäller utvinning av ämnen som har en negativ påverkan på människor och miljön. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer. Förslaget innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja skifferolja och naturgas. Tillstånd kommer inte längre att ges till gruvdrift eller utvinningsverksamhet för dessa ämnen. Förslaget innebär också att den som ansöker om tillstånd för att bryta, så kallad bearbetningskoncession, i alunskiffer måste uppfylla ett lämplighetskrav.

Lagändringarna i miljöbalken och minerallagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer (NU23)

Regeringen föreslår nya regler när det gäller utvinning av ämnen som har en negativ påverkan på människor och miljön. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer. Förslaget innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja skifferolja och naturgas. Tillstånd kommer inte längre att ges till gruvdrift eller utvinningsverksamhet för dessa ämnen. Förslaget innebär också att den som ansöker om tillstånd för att bryta, så kallad bearbetningskoncession, i alunskiffer måste uppfylla ett lämplighetskrav.

Lagändringarna i miljöbalken och minerallagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken,
b) regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:150 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2021/22:4468 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2021/22:4474 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4499 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD, KD)

2. Övriga förslag om de nya reglerna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4467 av Arman Teimouri m.fl. (L) och

2021/22:4473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

3. Krav på förbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3881 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 8 och 32 samt

2021/22:4473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V, MP)
Reservation 5 (KD)

4. Översyn av lagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4474 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 6 (M, SD, KD)