Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 december 2021

Nästa händelse: Behandling 2 december 2021

Utskottets förslag

Regeringen bör utreda stöd till mackar på landsbygderna (NU10)

Regeringen bör initiera åtgärder för att så kallade drivmedelsstationer, mackar, på landsbygderna ska få möjlighet att uppfylla skärpta miljö- och säkerhetskrav som börjar gälla 1 juli 2022. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att

  • snarast initiera en kartläggning av hur många mackar som ännu inte har gjort de nödvändiga uppdateringarna, bland annat för att se om det kommer att uppstå områden som helt saknar närhet till sådan service
  • se över om statsstödsregler står i vägen för att kunna möjliggöra olika typer av utbetalningar till mackägare i områden där servicen är gles
  • undersöka möjligheterna att göra förskottsutbetalningar för att mackägare i områden med gles service ska kunna uppdatera sin utrustning enligt de skärpta kraven
  • se över möjligheterna att ge tillfällig dispens till mackar som inte har gjort eller bedöms hinna göra nödvändiga investeringar i områden där servicen är gles.

Mackar i glesbefolkade områden bidrar, utöver drivmedel, ofta med viktiga servicefunktioner som post- och apoteksbud. Syftet med förslaget är att säkra att mackarna inte läggs ner på grund av kostsamma investeringar.

Tillkännagivandet bygger på förslag i motioner från M och C från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

 

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-23, 2021-10-26

Regeringen bör utreda stöd till mackar på landsbygderna (NU10)

Regeringen bör initiera åtgärder för att så kallade drivmedelsstationer, mackar, på landsbygderna ska få möjlighet att uppfylla skärpta miljö- och säkerhetskrav som börjar gälla 1 juli 2022. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att

  • snarast initiera en kartläggning av hur många mackar som ännu inte har gjort de nödvändiga uppdateringarna, bland annat för att se om det kommer att uppstå områden som helt saknar närhet till sådan service
  • se över om statsstödsregler står i vägen för att kunna möjliggöra olika typer av utbetalningar till mackägare i områden där servicen är gles
  • undersöka möjligheterna att göra förskottsutbetalningar för att mackägare i områden med gles service ska kunna uppdatera sin utrustning enligt de skärpta kraven
  • se över möjligheterna att ge tillfällig dispens till mackar som inte har gjort eller bedöms hinna göra nödvändiga investeringar i områden där servicen är gles.

Mackar i glesbefolkade områden bidrar, utöver drivmedel, ofta med viktiga servicefunktioner som post- och apoteksbud. Syftet med förslaget är att säkra att mackarna inte läggs ner på grund av kostsamma investeringar.

Tillkännagivandet bygger på förslag i motioner från M och C från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

 

Förslagspunkter

1. Åtgärder med anledning av krav på drivmedelsstationer

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder med anledning av krav på drivmedelsstationer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:1107 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2021/22:3215 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, V, MP)

2. Inrättandet av en fond för drivmedelsstationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3215 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 3.

Reservation 2 (C)

3. Ändrad tidpunkt för ikraftträdandet av krav på drivmedelsstationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2451 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 3 (SD)

4. Omställning av drivmedelsstationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3232 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)