En ökad differentiering av strandskyddet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU27

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 30 maj 2022

Utskottets förslag

Nej till att ändra strandskyddet (MJU27)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till förslag från regeringen om att lätta på strandskyddet i så kallade strandnära utvecklingsområden. Ett sådant område kännetecknas bland annat av att tillgången till obebyggt strandskyddat område är god, såväl inom området som i den omgivande trakten. I förslaget ingår en minskning av strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag, till 25 meter. Regeringen vill också att det ska bli lättare att få dispens för att kunna upphäva även det återstående strandskyddet vid dessa vatten. Regeringens förslag innebär också att strandskyddet ska stärkas och förtydligas, bland annat i områden som har särskild betydelse för djur- och växtlivet och i områden där bebyggelsetrycket är högt.

Bakom miljö- och jordbruksutskottets förslag står motioner som lämnats in med anledning av regeringens förslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, inklusive förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12, 2022-05-17

Nej till att ändra strandskyddet (MJU27)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till förslag från regeringen om att lätta på strandskyddet i så kallade strandnära utvecklingsområden. Ett sådant område kännetecknas bland annat av att tillgången till obebyggt strandskyddat område är god, såväl inom området som i den omgivande trakten. I förslaget ingår en minskning av strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag, till 25 meter. Regeringen vill också att det ska bli lättare att få dispens för att kunna upphäva även det återstående strandskyddet vid dessa vatten. Regeringens förslag innebär också att strandskyddet ska stärkas och förtydligas, bland annat i områden som har särskild betydelse för djur- och växtlivet och i områden där bebyggelsetrycket är högt.

Bakom miljö- och jordbruksutskottets förslag står motioner som lämnats in med anledning av regeringens förslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, inklusive förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4511 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 2,

2021/22:4529 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1,

2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 3,

2021/22:4572 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4574 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1 och

avslår proposition 2021/22:168 punkterna 1-4 och motion

2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, C, MP)

2. Ny lagstiftning om strandskyddet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4511 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 1 och

2021/22:4572 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

3. Ny utredning om strandskyddet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4529 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2021/22:4574 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)

4. Översyn av dispensgivning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4511 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 6 (V)

5. Ett reformerat strandskydd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:105 av Magnus Jacobsson (KD),

2021/22:254 av Markus Wiechel (SD),

2021/22:417 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2021/22:418 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2021/22:537 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2021/22:555 av Edward Riedl (M),

2021/22:707 av Martina Johansson (C) yrkande 1,

2021/22:1122 av Ulrika Jörgensen (M),

2021/22:1130 av Magnus Stuart (M),

2021/22:1786 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M),

2021/22:1942 av Åsa Coenraads m.fl. (M),

2021/22:2017 av Åsa Coenraads m.fl. (M),

2021/22:2268 av Nina Lundström (L) yrkande 2,

2021/22:2356 av Christer Nylander (L),

2021/22:2432 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 13,

2021/22:2451 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 10.1,

2021/22:2462 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 33-38,

2021/22:2537 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 21,

2021/22:2623 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2021/22:2634 av Maria Stockhaus och Kjell Jansson (båda M),

2021/22:2818 av Katarina Brännström (M),

2021/22:2901 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2021/22:2947 av Ann-Sofie Alm (M),

2021/22:3022 av Fredrik Lindahl m.fl. (SD) yrkande 7,

2021/22:3060 av Kjell Jansson (M),

2021/22:3093 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2021/22:3225 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 52-64 och 66-68,

2021/22:3320 av Josefin Malmqvist (M),

2021/22:3689 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 24,

2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkandena 25-27,

2021/22:3881 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 59, 60 och 62-64,

2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 18,

2021/22:3997 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkandena 22 och 61 samt

2021/22:4222 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (KD)
Reservation 10 (L)

6. Behov av utredningar m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2046 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2021/22:3225 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 65,

2021/22:3324 av Sofia Westergren och Alexandra Anstrell (båda M),

2021/22:3525 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 3 och 4 samt

2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 46.

7. Tillfälle att yttra sig

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3881 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 61.

Reservation 11 (KD)

8. Ersättning för värdeminskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:598 av Jan Ericson (M) och

2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 12 (M)