En ny växtskyddslag

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU25

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 30 maj 2022

Utskottets förslag

En ny växtskyddslag (MjU25)

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en ny växt-skyddslag samt en ändring i skogsvårdslagen. Lagförslaget innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan.

Syftet med såväl EU-förordningarna som den nya växtskyddslagen är att ge ett bättre och effektivare skydd mot växtskadegörare.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen kring och om:

 • utformningen av avgifter för offentlig kontroll enligt den nya växtskyddslagen
 • tillståndsprövningar av växtskyddsmedel
 • det ömsesidiga erkännandet av produktgodkännanden
 • godkännandeprocessen för glyfosat
 • Sveriges beredskapsförsörjning av kritiska kemikalier
 • den europeiska kemikaliemyndighetens (Echas) förslag till förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om kemikaliepolitiska åtgärder. Anledningen är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Den nya växt-skyddslagen och ändringen i skogsvårdslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-12

En ny växtskyddslag (MjU25)

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en ny växt-skyddslag samt en ändring i skogsvårdslagen. Lagförslaget innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan.

Syftet med såväl EU-förordningarna som den nya växtskyddslagen är att ge ett bättre och effektivare skydd mot växtskadegörare.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen kring och om:

 • utformningen av avgifter för offentlig kontroll enligt den nya växtskyddslagen
 • tillståndsprövningar av växtskyddsmedel
 • det ömsesidiga erkännandet av produktgodkännanden
 • godkännandeprocessen för glyfosat
 • Sveriges beredskapsförsörjning av kritiska kemikalier
 • den europeiska kemikaliemyndighetens (Echas) förslag till förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om kemikaliepolitiska åtgärder. Anledningen är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Den nya växt-skyddslagen och ändringen i skogsvårdslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. En ny växtskyddslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till växtskyddslag.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårds-lagen (1979:429).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:148 punkterna 1 och 2.

2. Föreskriftsbestämmelser om bekämpning av insektshärjning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4508 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

3. Utformningen av avgifter för offentlig kontroll enligt den nya växtskyddslagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utformningen av avgifter för offentlig kontroll enligt den nya växtskyddslagen och tillkänna-ger detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4575 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M).

Reservation 2 (S, V, MP)

4. Kemikalieinspektionens avgifter för tillsyn och prövning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2482 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkandena 5, 12 och 13.

Reservation 3 (SD)

5. Tillståndsprövning av växtskyddsmedel

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tillståndsprövning av växtskyddsmedel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 33 och

avslår motion

2021/22:2765 av Sten Bergheden (M).

Reservation 4 (S, V, L, MP)

6. Det ömsesidiga erkännandet av produktgodkännanden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om det ömsesidiga erkännandet av produktgodkännanden och tillkännager detta för reger-ingen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:2482 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 14,

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34 och

2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 5 (S, V, MP)

7. Godkännandeprocessen för glyfosat

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om godkännande-processen för glyfosat och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:2482 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 16 och

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 35 och

avslår motion

2021/22:1823 av Annicka Engblom (M).

Reservation 6 (V, MP)

8. Mål för användning och utfasning av växtskyddsmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 44,

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 32,

2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 7 och

2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 39.

Reservation 7 (M, SD, KD)
Reservation 8 (L)

9. Riskbedömning av biologiska bekämpningsmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2454 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 9 (SD)

10. PFAS

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3433 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2021/22:3665 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkandena 61 och 63,

2021/22:3881 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 27 och

2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 35.

Reservation 10 (M, SD, C)
Reservation 11 (KD, L)
Reservation 12 (MP)

11. Kombinationseffekter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3433 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 11 och

2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkandena 37.1 och 38.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (MP)

12. Inrättande av ett europeiskt substitutionscentrum

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 45.

Reservation 15 (MP)

13. Sveriges beredskapsförsörjning av kritiska kemikalier

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Sveriges bered-skapsförsörjning av kritiska kemikalier och tillkännager detta för reger-ingen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:2482 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 17 och

2021/22:3433 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 14 och

avslår motion

2021/22:3488 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M).

14. Echas förslag till förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Echas förslag till förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter och till-kännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:3433 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 21 och

2021/22:3881 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 46.

15. Övriga åtgärder för att minska förekomsten av kemiska föroreningar i miljön

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1230 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1,

2021/22:3433 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 5 och

2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 24.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (L)

16. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.